Baanreglement

Baanreglement.

Alleen leden van TC Creil hebben toegang tot de tennisbanen.

 • Wanneer er meer spelers op hetzelfde tijdstip komen, dient de baan te worden afgehangen. Op het bord in de kantineruimte.
 • Toelichting: indien een baan is afgehangen, kan niet aansluitend worden afgehangen op dezelfde of een andere baan.
 • Alleen het lid van TC Creil heeft het recht zijn speeltijd op het afhangsyteem aan te passen. Op deze regel is één uitzondering: bestuursleden of door hen gemachtigden kunnen wijzigingen in het afhangsysteem aanbrengen als daarvoor aanleiding is.
 • Indien de banen volledig bezet zijn, is men verplicht te gaan dubbelen en op de betreffende baan bij af te hangen.
 • Het betreden van de banen is alleen toegestaan via de daarvoor bestemde deur.
 • Ieder lid van de vereniging mag drie maal per jaar een introducé(e) uitnodigen. De geïntroduceerden mogen elk maximaal drie keer per kalenderjaar spelen.
 • De banen mogen niet anders dan met tennisschoeisel en in tenniskleding betreden worden.
 • Het verrichten van werkzaamheden op eigen initiatief aan de banen is verboden.
 • U dient de banen en ruimtes goed af te sluiten voor vertrek.
 • Laat de baan netjes achter. Geen papiertjes, sigaretten, bekers ed achterlaten. Meubilair netjes zetten.
 • Wanneer de banen niet schoon zijn, dient u deze zelf schoon te blazen met de bladbazers in de kantineruimte.
 • Tijdens wedstrijden wordt een ieder geacht mee te werken aan het behouden van een rustige sfeer rond en op de banen.
 • Men is verplicht in geval van al of niet moedwillige vernieling van de banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van de tennisvereniging, aan het bestuur hierover mededeling te doen.
 • De vereniging acht zich op geen enkele manier aansprakelijk voor:
 1. ongevallen en/of lichamelijk letsel door leden van de vereniging en bezoekers op of rond de banen opgelopen;
 2. ontvreemde of verloren geraakte eigendommen, alsmede eventuele beschadigingen van eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Vervanging van de tenniskey gedurende het seizoen, wegens verlies of anderszins, is alleen mogelijk na betaling van € 25,- aan de penningmeester.
 • Tijdens de KNLTB-competitie en de clubkampioenschappen treden leden van het bestuur/commissie op als baancommissaris. Volgorde van recht op een baan is als volgt; 1) KNLTB wedstrijden, 2) trainingslessen, 3) interne toernooien.
 • Tijdens toernooien treden leden van de bestuur of commissie op als baancommissaris.
 • Tijdens activiteiten is er bij voorkeur één baan beschikbaar voor recreanten.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur                                                                                                                                                                                                                      **********************************************